การประชุมคณะกรรมการ NCD Board อำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาคณะกรรมการ NCD Board อำเภอโพธิ์ไทรได้จัดการประชุมเพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน NCD ปี 2558 รวมทั้งแจ้งแผนการดำเนินงาน NCD ปี 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร