การประชุมคณะกรรมการ NCD Board อำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 1/2559

Please try entering https://graph.facebook.com/992625830782155/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาคณะกรรมการ NCD Board อำเภอโพธิ์ไทรได้จัดการประชุมเพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน NCD ปี 2558 รวมทั้งแจ้งแผนการดำเนินงาน NCD ปี 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.