การประชุมทีมหมอครอบครัว Family Care Team : FCT เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ทีมหมอครอบครัว Family Care Team : FCT เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมการดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิืไทร