การประชุมทีมหมอครอบครัว Family Care Team : FCT เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

Please try entering https://graph.facebook.com/981012595276812/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ทีมหมอครอบครัว Family Care Team : FCT เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมการดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิืไทร

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.