การประชุมทีมหมอครอบครัว Family Care Team : FCT เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ทีมหมอครอบครัว Family Care Team : FCT เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมการดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิืไทร