การประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ 2-3 เมษายน 2558

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

ขอเชิญเจ้าหน้าที่เครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ 2-3 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกำหนดการดังนี้

07:00 – 08:00 ลงทะเบียน
08:00 – 08:30 ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
08:30 – 09:00 เปิดการอบรมโดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
09:00 – 09:30 หลักการประเมินผู้ป่วย โดยคุณ วิริยา ศรีภักดี
09:30 – 10:00 หลักการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS)
การใช้ AED
โดยคุณอโนพร ไชยพันโท
10:00 – 11:00 การอ่าน EKG โดยนพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
11:00 – 12:00 หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) โดยนพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 การจัดการเมื่อผู้ป่วย มีภาวะ Cardiac Arrest ขณะส่งต่อ โดยคุณวิริยา ศรีภักดี
14:00 – 15:00 ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง โดยนพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
15:00 – 16:00 ทดสอบการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
16:00 – 16:30 ทำแบบทดสอบหลังการอบรมและการประเมินผล

 ภาพกิจกรรมการอบรม รุ่นที่ 1 (2 เมษายน 2558)

 ภาพกิจกรรมการอบรม รุ่นที่ 2 (3 เมษายน 2558)