การอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก” ปี 59

ภาพบรยากาศการอบรม “โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก” โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
รุ่นที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559
ได้รับเกียติจาก แพทย์หญิงภัคจิรา สมบัติทวีกุล ,นางฉวีวรรณ์ ภูตุธาตุ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559

รุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2559