การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ ๒ ก้าวสู่ขั้นที่ ๓

ภาพบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ ๒ ก้าวสู่ขั้นที่ ๓ โดยกลุ่มเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ(QLN) ด้วยกระบวนการบริหารจัดการเครือข่าย(Node-manager) เพื่อให้หน่วยงานบริการได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานที่กำหนด