การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ ๒ ก้าวสู่ขั้นที่ ๓

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

ภาพบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ ๒ ก้าวสู่ขั้นที่ ๓ โดยกลุ่มเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ(QLN) ด้วยกระบวนการบริหารจัดการเครือข่าย(Node-manager) เพื่อให้หน่วยงานบริการได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานที่กำหนด