การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง (ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง)

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ทีผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง (ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง) โดยทีมผู้ดูแลคลินิคโรคหลอดเลือดในสมอง