การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง (ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ทีผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง (ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง) โดยทีมผู้ดูแลคลินิคโรคหลอดเลือดในสมอง