กิจกรรม 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ลงพื้นทีบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 25 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วม กิจกรรม 5ส. ลงพื้นทีบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ