ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

คปสอ. โพธิ์ไทร รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม