ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

คปสอ. โพธิ์ไทร รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม