ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

Please try entering https://graph.facebook.com/1047890331922371/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

คปสอ. โพธิ์ไทร รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.