ประชุมอัตราค่าบริการของหน่วยบริการ ปี 2560

ภาพการประชุม อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร