ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558 ในวันที่ 22-28 มิถุนายน 2558

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558 ในวันที่ 22-28 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ เภสัชกรไทยในหลากหลายสาขามากขึ้นภายใต้คำขวัญว่า “เรื่องยา วางใจเภสัชกร”