การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมกำกับมาตรฐานด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม

Please try entering https://graph.facebook.com/1515905231787543/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมกำกับมาตรฐานด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม จากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.