[ภาพบรรยากาศ] การรับประเมินคลินิก NCD คุณภาพ

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร รับประเมินคลินิก NCD คุณภาพ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559