[ภาพบรรยากาศ] การรับประเมินคลินิก NCD คุณภาพ

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร รับประเมินคลินิก NCD คุณภาพ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559