[ภาพบรรยากาศ] การรับประเมินคลินิก NCD คุณภาพ

Please try entering https://graph.facebook.com/1154461774598559/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร รับประเมินคลินิก NCD คุณภาพ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี นำโดย ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.