รายงานผลการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ใน รพ.สต. (คลินิกโรคเรื้อรัง)

  • กรุณารายงานผลการตรวจสอบตามฟอร์มด้านล่าง ในทุกรอบคลินิกโรคเรื้อรัง
  • กรุณารายงานผลการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน