นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

[ดาวน์โหลด] คู่มือจากศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559

[ดาวน์โหลด] คู่มือจากศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559

Posted in นโยบายกระทรวงสาธารณสุข | Tagged | Leave a comment

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เครื่องสำอาง 34ยี่ห้อ ห้าม ผลิต-นำเข้า-ขาย มีผลบังคับใช้ 29 มีนาคม 2559

[…]

Posted in นโยบายกระทรวงสาธารณสุข, ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ. ศ. 2559

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้จัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ. ศ. 2559

Posted in นโยบายกระทรวงสาธารณสุข | Tagged , , | Leave a comment

กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงตราอัตลักษณ์กระทรวงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขใหม่จากรูปแบบเดิม (แบบตาม พรบ. 2485) โดยให้ใช้แบบปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ตามข้อกำหนดตราอัตลักษณ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข

Posted in นโยบายกระทรวงสาธารณสุข | Leave a comment

[ดาวน์โหลด] คู่มือการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559

[…]

Posted in นโยบายกระทรวงสาธารณสุข, ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ

บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ 11 พฤศจิกายนนี้แล้ว

[…]

Posted in เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ | Tagged , | Leave a comment

มารู้จักมาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LOINC)

[…]

Posted in เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ | Tagged , | Leave a comment

ไข้เลือดออกป้องกันได้ ด้วยมาตรการ 5ป 1ข

[…]

Posted in เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ | Tagged , , | Leave a comment

บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology – TMT) คืออะไร ?

รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายสำคัญที่จะพัฒนาระบบประกันสุขภาพภาครัฐให้เป็นเอกภาพ ประชาชนในทุกระบบหลักประกันสุขภาพได้รับสิทธิประโยชน์หลักเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันรัฐก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสามารถบริหารจัดการระบบการเงินการคลังสุขภาพในระยะยาว (Long term health financing) ให้มีประสิทธิภาพ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดจากการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมและฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น แต่รัฐไม่มีกลไกระบบข้อมูลสารสนเทศด้านยาในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Posted in เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ | Tagged , | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและคําแนะนําประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 13,676 ราย เสียชีวิต 4,910 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สเปน สหรัฐอเมริกา และมาลี รวมทั้งสิ้น 27 ราย เสียชีวิต 10 ราย ทั้งนี้ทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เซเนกัล และไนจีเรีย ให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วเมื่อ 17 และ 19 ตุลาคม 2557

Posted in ข่าวทั่วไป, เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ | Tagged , , | Leave a comment

เรื่องเด่นสุขภาพ

เราอาเซียนไง….จะใครหล่ะ

[…]

Posted in เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

สมาธิเพื่อสุขภาพ ผู้รับบริการทั่วไป

[…]

Posted in เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

โรคและอาการอันตรายที่ห้ามนวด

หน่วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ในเรื่องโรคและอาการอันตรายที่ห้ามนวด มีรายละเอียดดังนี้

Posted in เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

12 วิธีประหยัดไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด

การผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้พลังงานมาก พลังงานความร้อนส่วนใหญ่ได้มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก๊าซ หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำความร้อนนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง เพราะก่อนที่ไฟฟ้าจะถูกส่งไปถึงบ้านของพวกเรานั้น พลังงานประมาณ 60 เปอร์เซนต์ในโรงไฟฟ้าจะหายไปในรูปของความร้อนสูญเปล่า และอีก 10 เปอร์เซนต์หายไปกับสายส่งไฟฟ้าและหม้อแปลง
เรามีวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยด้วยการตรวจดูอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ดังนี้

Posted in เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเผยแพร่เอกสารและรณรงค์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ปี 2557

[…]

Posted in ข่าวทั่วไป, เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment