นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 2560

แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน

Posted in นโยบายกระทรวงสาธารณสุข | Tagged | Leave a comment

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.2 (กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2560

[…]

Posted in นโยบายกระทรวงสาธารณสุข | Tagged , | Leave a comment

[ดาวน์โหลด] คู่มือจากศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559

[ดาวน์โหลด] คู่มือจากศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559

Posted in นโยบายกระทรวงสาธารณสุข | Tagged | Leave a comment

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เครื่องสำอาง 34ยี่ห้อ ห้าม ผลิต-นำเข้า-ขาย มีผลบังคับใช้ 29 มีนาคม 2559

[…]

Posted in นโยบายกระทรวงสาธารณสุข, ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (THCC) ประกาศ โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข Version 2.1 (มกราคม 2559) ปีงบประมาณ 2559

ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (THCC) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขประกาศ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข Version 2.1 (มกราคม 2559)

Posted in นโยบายกระทรวงสาธารณสุข | Tagged , | Leave a comment

เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ

บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ 11 พฤศจิกายนนี้แล้ว

[…]

Posted in เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ | Tagged , | Leave a comment

ไม่รู้จักไม่ได้แล้ว คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)

[…]

Posted in เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ | Leave a comment

มารู้จักมาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LOINC)

[…]

Posted in เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ | Tagged , | Leave a comment

ไข้เลือดออกป้องกันได้ ด้วยมาตรการ 5ป 1ข

[…]

Posted in เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ | Tagged , , | Leave a comment

บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย (Thai Medicines Terminology – TMT) คืออะไร ?

รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายสำคัญที่จะพัฒนาระบบประกันสุขภาพภาครัฐให้เป็นเอกภาพ ประชาชนในทุกระบบหลักประกันสุขภาพได้รับสิทธิประโยชน์หลักเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันรัฐก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสามารถบริหารจัดการระบบการเงินการคลังสุขภาพในระยะยาว (Long term health financing) ให้มีประสิทธิภาพ สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดจากการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมและฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น แต่รัฐไม่มีกลไกระบบข้อมูลสารสนเทศด้านยาในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Posted in เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ | Tagged , | Leave a comment

เรื่องเด่นสุขภาพ

“Depression Let’s Talk : ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” ใครๆก็รู้โรคซึมเศร้ารักษาได้

[…]

Posted in เรื่องเด่นสุขภาพ | Tagged , , | Leave a comment

เราอาเซียนไง….จะใครหล่ะ

[…]

Posted in เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

สมาธิเพื่อสุขภาพ ผู้รับบริการทั่วไป

[…]

Posted in เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

โรคและอาการอันตรายที่ห้ามนวด

หน่วยงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ในเรื่องโรคและอาการอันตรายที่ห้ามนวด มีรายละเอียดดังนี้

Posted in เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

12 วิธีประหยัดไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด

การผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้พลังงานมาก พลังงานความร้อนส่วนใหญ่ได้มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก๊าซ หรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำความร้อนนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง เพราะก่อนที่ไฟฟ้าจะถูกส่งไปถึงบ้านของพวกเรานั้น พลังงานประมาณ 60 เปอร์เซนต์ในโรงไฟฟ้าจะหายไปในรูปของความร้อนสูญเปล่า และอีก 10 เปอร์เซนต์หายไปกับสายส่งไฟฟ้าและหม้อแปลง
เรามีวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยด้วยการตรวจดูอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ดังนี้

Posted in เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment