แบบสำรวจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจไปจัดทำแผนและหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรต่อไป

[caldera_form id=”CF5aa6897fdc442″]