ระเบียบการและกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2559

ระเบียบการและกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 ประจำปี 2559

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 2 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2559 – 19 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย คปสอ.กุดข้าวปุ้น คปสอ.เขมราฐ คปสอ.ตระการพืชผล คปสอ.โพธิ์ไทร คปสอ.นาตาล และคปสอ.ศรีเมืองใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน โดย

ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน
การแบ่งสาย
คุณสมบัตินักกีฬา
หลักฐานนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
การกำหนดอายุนักกีฬา
การประท้วง
เงื่อนไข/กติการการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

ตารางการแข่งขัน

6 ตุลาคม 2558 13 ตุลาคม 255920 ตุลาคม 255927 ตุลาคม 25593 พฤศจิกายน 255917 พฤศจิกายน 2558
ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ คปสอ. ศรีเมืองใหม่

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน สนาม
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00  
ฟุตบอล ชาย ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร นาตาล – เขมราฐ          
  ชาย ตระการฯ- กุดข้าวปุ้น                  
เซปักตะกร้อ ชาย         สายA ตระการฯ -โพธิ์ไทร            
  หญิง สาย B กุดข้าวปุ้น – โพธิ์ไทร         สาย Aศรีเมืองใหม่ – นาตาล      
วอลเลย์บอล ชาย                   สาย A นาตาล – กุดข้าวปุ้น  
  หญิง ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร นาตาล – เขมราฐ ตระการฯ- กุดข้าวปุ้น        
บาสเกตบอล ชาย                   สายA ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร  
  หญิง             สายA ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร        

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ คปสอ. โพธิ์ไทร

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย โพธิ์ไทร – ตระการฯ กุดข้าวปุ้น – เขมราฐ        
  ชาย                        
เซปักตะกร้อ ชาย               สายB นาตาล – กุดข้าวปุ้น    
  หญิง       สาย B ตระการฯ – โพธิ์ไทร            
วอลเลย์บอล ชาย                   สายB ศรีเมืองใหม่ – โพธิ์ไทร
  หญิง โพธิ์ไทร – ตระการฯ กุดข้าวปุ้น – เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ – นาตาล      
บาสเกตบอล ชาย         สายB ตระการฯ- เขมราฐ สายA โพธิ์ไทร – กุดข้าวปุ้น    
  หญิง   สายB ตระการฯ – เขมราฐ                

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 20 ตุลาคม 2558  ณ คปสอ. เขมราฐ

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย เขมราฐ – ตระการฯ ศรีเมืองใหม่ – นาตาล          
  ชาย                        
เซปักตะกร้อ ชาย สาย A ศรีเมืองใหม่ – นาตาล                  
  หญิง               สาย A เขมราฐ – นาตาล    
วอลเลย์บอล ชาย             สายB เขมราฐ – ศรีเมืองใหม่ สายA นาตาล – ตระการฯ
  หญิง เขมราฐ – ตระการฯ กุดข้าวปุ้น – โพธิ์ไทร            
บาสเกตบอล ชาย             สายB ตระการฯ – นาตาล      
  หญิง       สาย A นาตาล – โพธิ์ไทร            

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 27 ตุลาคม 2559  ณ คปสอ. นาตาล

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย นาตาล – โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ – กุดข้าวปุ้น        
  ชาย                        
เซปักตะกร้อ ชาย         สาย A เขมราฐ – โพธิ์ไทร สาย B ศรีเมืองใหม่ – กุดข้าวปุ้น    
  หญิง   สาย B ตระการฯ – กุดข้าวปุ้น                
วอลเลย์บอล ชาย                   สาย A ตระการฯ – กุดข้าวปุ้น
  หญิง นาตาล – ตระการฯ ศรีเมืองใหม่ – กุดข้าวปุ้น เขมราฐ – โพธิ์ไทร      
บาสเกตบอล ชาย         สาย B นาตาล – เขมราฐ          
  หญิง               สาย B ตระการฯ- กุดข้าวปุ้น    

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  ณ คปสอ. ตระการพืชผล

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย ตระการฯ – ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น – นาตาล        
  ชาย เขมราฐ – โพธิ์ไทร                
เซปักตะกร้อ ชาย         สาย B ตระการฯ – เขมราฐ          
  หญิง               สาย A ศรีเมืองใหม่ – เขมราฐ    
วอลเลย์บอล ชาย             สาย B เขมราฐ – โพธิ์ไทร      
  หญิง นาตาล – โพธิ์ไทร ตระการฯ – ศรีเมืองใหม่            
บาสเกตบอล ชาย                   สาย A ศรีเมืองใหม่ – กุดข้าวปุ้น
  หญิง       สาย A ศรีเมืองใหม่ – นาตาล สายB กุดข้าวปุ้น – เขมราฐ      

ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซน 2 ปี 2559 สัปดาห์ที่ 6  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ คปสอ. กุดข้าวปุ้น

ชนิดกีฬา ประเภท ตารางการแข่งขัน
    13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
ฟุตบอล ชาย กุดข้าวปุ้น – โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ – เขมราฐ        
  ชาย ตระการฯ – นาตาล                
เซปักตะกร้อ ชาย             รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2
  หญิง รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2            
วอลเลย์บอล ชาย             รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2
  หญิง กุดข้าวปุ้น – นาตาล ศรีเมืองใหม่ – เขมราฐ            
บาสเกตบอล ชาย             รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2
  หญิง รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 1 รอบรองชนะเลิศคู่ที่ 2            

บรรยากาศการแข่งขันกีฬา

 

About Man Friday

Application Developer, Photographer and WordPress aficionado. Particularly interested in relational database design, In usability, UX and accessibility on software development. I just wear glasses, Lives in Ubonratchathani, Thailand.