รับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร