รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 2560 เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 2560 เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร