วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ในวันวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร

Please try entering https://graph.facebook.com/1262032990508103/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทีทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย อำเภอโพธิ์ไทรจึงได้มีการจัดถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมรูป รัชการที่ 5 ขึ้น ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จึงขอเชิญบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาตามกำหนดการดังนี้

วัน เวลา กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
07.30 น.
– ผู้เข้าร่วมงานพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร
– ลงทะเบียนจัดลำดับการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
08.00 น. พิธีกรเชิญส่วนราชการวางพวงมาลาถวายราชสักการะตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้
08.30 น. – ประธานมาถึงบริเวณพิธี
– ประธานถวายพวงมาลา

การแต่งกาย

  • ข้าราชการทุกหมู่เหล่าแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว
  • กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว

ภาพบรรยากาศ
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.