เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับมอบโล่รางวัลเครือข่ายที่มีผลการพัฒนางานดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

Please try entering https://graph.facebook.com/1533793556665377/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับมอบโล่รางวัลเครือข่ายที่มีผลการพัฒนางานดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 จากนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยแยกเป็นสาขาดังนี้

  • เครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
  • คปสอ.ที่มีผลงานโดดเด่นด้านโรคไม่ติดต่อ ปี 2560
  • คปสอ.ที่มีการพัฒนาตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น ปี 2560
  • อำเภอที่มีบูรณาการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอดีเด่น ปี 2560
  • การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังดีเด่น ปี 2560
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.