เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Please try entering https://graph.facebook.com/1560452953999437/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดการอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอโพธิ์ไทร โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นประธานเปิดการอบรมและวิทยากร ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.