เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดการอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอโพธิ์ไทร โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นประธานเปิดการอบรมและวิทยากร ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร