เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรประชุมศูนย์รายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดการประชุมศูนย์รายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมและติดตามสถานะการเงินการคลังของเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร