เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรประชุมศูนย์รายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย

Please try entering https://graph.facebook.com/1944133312298064/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดการประชุมศูนย์รายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมและติดตามสถานะการเงินการคลังของเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.