เยี่ยมเสริมพลังจากกองสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับการเยี่ยมเสริมพลังจากกองสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร