โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร