โครงการอบรมพระภิกษุเป็น อสว.ประจำวัด อำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบบรมพระภิกษุเป็น อสว.ประจำวัด อำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร