โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน

OAuthException: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร นำคณะนักศึกษาพยาบาลชาวอเมริกันจากคณะพยาบาลศาสตร์ University of Wisconsin-Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิิทธิประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลชาวอเมริกันได้มาศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นในการดูแลมารดาหลังคลอด : การอยู่ไฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลและศึกษาวัฒธรรมชีวิตของชาวไทย