โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร นำคณะนักศึกษาพยาบาลชาวอเมริกันจากคณะพยาบาลศาสตร์ University of Wisconsin-Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิิทธิประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลชาวอเมริกันได้มาศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นในการดูแลมารดาหลังคลอด : การอยู่ไฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลและศึกษาวัฒธรรมชีวิตของชาวไทย