โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน

Please try entering https://graph.facebook.com/1753742321337165/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร นำคณะนักศึกษาพยาบาลชาวอเมริกันจากคณะพยาบาลศาสตร์ University of Wisconsin-Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิิทธิประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลชาวอเมริกันได้มาศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นในการดูแลมารดาหลังคลอด : การอยู่ไฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพยาบาลและศึกษาวัฒธรรมชีวิตของชาวไทย

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.