โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงาน Wafarine Clinic วันที่ 29 พ.ค 2558

เมื่อวันที่ 29 พ.ค 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงาน Wafarine Clinic โดยคณะนิเทศงานWafarine Clinic จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร