โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการอบรมการพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อ ในหน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการอบรม “การพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อ ในหน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2558” ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ 1 (10 สิงหาคม 2558) และ กล้อง 2 (ขอบคุณภาพถ่ายจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล)

ภาพรุ่นที่ 2 (11 สิงหาคม 2558)