โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับ Pre-Survey เพื่อเตรียมความพร้อมและมุ่งสู่กระบวนการขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA

Please try entering https://graph.facebook.com/1457786354266098/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับ Pre-Survey เพื่อเตรียมความพร้อมและมุ่งสู่กระบวนการขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA จากอาจารย์นพ.จิระวัตร วิเศษสังข์ และอาจารย์สุกัญญา บุญชมศุภชัย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.