โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับ Pre-Survey เพื่อเตรียมความพร้อมและมุ่งสู่กระบวนการขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับ Pre-Survey เพื่อเตรียมความพร้อมและมุ่งสู่กระบวนการขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA จากอาจารย์นพ.จิระวัตร วิเศษสังข์ และอาจารย์สุกัญญา บุญชมศุภชัย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร