โรงพยาบาลโพธิ์ไทรวางพวงมาลา ถวายสักการะรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

Please try entering https://graph.facebook.com/996943277017077/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  ซึ่งครบ 105 ปีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.