โรงพยาบาลโพธิ์ไทรวางพวงมาลา ถวายสักการะรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  ซึ่งครบ 105 ปีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี