เครื่อข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วม พิธีสมโภชและเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เครื่อข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วม พิธีสมโภชและเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานประกอบพิธี