เครื่อข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วม พิธีสมโภชและเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Please try entering https://graph.facebook.com/1629046227140109/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เครื่อข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วม พิธีสมโภชและเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานประกอบพิธี

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.