All posts by Jiranun Wongpa

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป.pdf (0 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ.pdf (3 downloads)

ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป.pdf (5 downloads)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู

ประกาศประกวดราคา.pdf (6 downloads)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์.pdf (9 downloads)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด 1 ประตู (9 downloads)

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา(ปี2562)

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา(ปี 2562) (8 downloads)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กพ.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กพ.63(สขร.1) (7 downloads)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มค.63(สขร.1) (8 downloads)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มค.63

[Download not found]