All posts by Jiranun Wongpa

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- ธ.ค. 62 (แบบ สขร1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตค62-ธค62 แบบ-สขร1 (7 downloads)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (12 downloads)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธค.61

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธค.61

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2562 (26 downloads)

 

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2562