All posts by Seksan Kaewkumphun

อบรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562

เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร อบรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครงาน

Download “โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับสมัครช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.pdf” โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับสมัครช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.pdf – Downloaded 24 times – 7 MB

ประชุมเพื่อเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) อำเภอโพธิ์ไทร

เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ประชุมเพื่อเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) อำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ขอขอบคุณ
1.คุณเทพฤทธิ์ นนทะบุตร วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
2.คุณพิบูล คันธจันทน์ วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
[รุ่นที่ 1] 2 กันยายน 2562

โครงการสร้างอาชีพหมดหนี้มีออม และการบริหารเงินส่วนบุคคล(Happy Money หมดหนี้มีออม) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการสร้างอาชีพหมดหนี้มีออม และการบริหารเงินส่วนบุคคล(Happy Money หมดหนี้มีออม) โรงพยาบาลโพธิ์ไทร วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ขอขอบคุณท่านวิทยากร
1.อาจารย์จิรายุ มุสิกา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.อาจารย์ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3.อาจารย์พนารัตน์ สังข์อินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4.นายบัวคำ แก้วปัญญา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาโพธิ์ไทร
5.นายวินสรรค์ ขุณิกากรณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโพธิ์ไทร

รุ่นที่ 1 22 สิงหาคม 2562

รุ่นที่ 2 23 สิงหาคม 2562

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณ คุณพ่อบุดดา-คุณแม่เสมอ จันสด พร้อมครอบครัว ที่บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง ให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณ คุณพ่อบุดดา-คุณแม่เสมอ จันสด พร้อมครอบครัว ที่บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง ให้โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “เดิน-ปั่นรื่นรมย์ ชมเมืองโพธิ์ไทร ร้อยรวมใจทุกดวง ดูแลตลอดไปไม่ทอดทิ้งกัน”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “เดิน-ปั่นรื่นรมย์ ชมเมืองโพธิ์ไทร ร้อยรวมใจทุกดวง ดูแลตลอดไปไม่ทอดทิ้งกัน” โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)โพธิ์ไทร วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร