All posts by Seksan Kaewkumphun

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทรทุกท่านร่วมร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าศรีโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ๓ ตำแหน่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรรวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนังงานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๕,๙๖๐ บาท
  2. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บาท
  3. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๕๙๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร และทาง Web site : http://www.psh.go.th/category/job/

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Download “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf” รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf – Downloaded 46 times – 3 MB

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมในโรงพยาบาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมในโรงพยาบาล ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ไทร กับ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณคุณเกรียงไกรวุฒิ โจระสา และโรงพยาบาลตาลสุม ที่บริจาคและอนุเคราะห์มุ้งให้คนไข้นอนโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณคุณเกรียงไกรวุฒิ โจระสา และโรงพยาบาลตาลสุม ที่บริจาคและอนุเคราะห์มุ้งให้คนไข้นอนโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
1.คุณเกรียงไกรวุฒิ โจระสา บริจาคมุ้งจำนวน 6 หลัง
2.โรงพยาบาลตาลสุม อนุเคราะห์มุ้งจำนวน 30 หลัง
ในวันที่ 6 มิถนายน 2562 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ถวายพระพรชัยมงคลพระบรมราชินี และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต

ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ในวันที่ศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร