All posts by Seksan Kaewkumphun

ขอความร่วมมือให้บุคลากรกรอกแบบประเมินสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

ขอความร่วมมือให้บุคลากรกรอกแบบประเมินสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
คำชี้แจงการทำแบบประเมิน
 • วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงิน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไป
 • สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกปกปิดเป็นความลับและไม่ถูกนำไปเปิดเผยให้หน่วยงานภายนอกรับทราบ

แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน

  ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลแสดงรายรับ-รายจ่าย
  ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลภาระหนี้สินทั่วไป
  ข้อมูลส่วนที่ 4 ข้อมูลหนี้สินที่อยู่อาศัย
  ข้อมูลส่วนที่ 5 ความสนใจโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและการรีไฟแนนซ์ (refinance)

ขั้นตอนการลงทะเบียน

รหัสโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 10958

 1. กดปุ่ม [ลงทะเบียน] ในหน้าแรก
 2. ค้นหาเลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก โดยกดปุ่ม [ค้นหาเลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก]
 3. ในหน้าค้นหารหัสหน่วยงาน โดยเลือกหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม หน่วยปฏิบัติงาน และจังหวัด ตามลำดับ แล้วกดปุ่ม [ค้นหาข้อมูล]
 4. ตรวจสอบเลขรหัส 5 หลัก ของหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
 5. ในหน้า “ลงทะเบียนเพื่อทำแบบประเมินฯ” ให้กำหนด Username เพื่อ “เข้าสู่ระบบ” ประกอบด้วย “เลขบัตรประชาชน 13 หลัก” ตามด้วย “@” และตามด้วย “เลขรหัสหน่วยงาน 5 หลัก” เช่น 334XXXXXXXXX@10958
 6. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ในช่อง “หมายเลขโทรศัพท์”
 7. กำหนดรหัสผ่าน ด้วยตัวอักษร หรือตัวเลข จำนวน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ในช่อง “ยืนยัน” ด้วยรหัสเดิม
 8. กดปุ่ม [ลงทะเบียน] แล้ว กดปุ่ม [เข้าสู่ระบบ]
 9. หลัง “เข้าสู่ระบบ” แล้ว ให้กดปุ่ม [เริ่มต้น] เพื่อทำแบบประเมิน
หมายเหตุ หากเข้าสู่ระบบแล้ว ต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลให้กด 2 ครั้ง ที่บริเวณเลข 13 หลัก (แถบสีเขียว) ตรงมุมบนขวาของหน้าจอ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบบประมาณ 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบบประมาณ 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติ จากท่านมนตรา กอซอ นายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นพยานการลงนามในครั้งนี้

1-7 พฤศจิกายน 2560 สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ Depression Let’s Talk ซึมเศร้า “เราคุยกันได้ ”

สุขภาพจิตดี… เริ่มต้นที่ตัวเรา โทร 1323 สายด่วนสุขภาพจิต

Download ไฟล์สื่อรณรงค์ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/0ByK01CzBBJoFS1VBRVU1WGxVRUU

กิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพบรรยาการในการจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ซึ่งทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริเวณ ตึกผู้ป่วยนอก และ คลินิคผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดกิจกรรม โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เวลา ๐๙.๓๐ น. ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงพยาบาล

เวลา ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

การแต่งกาย

โทนสีดำ

ภาพกิจกรรม

แจ้งการรับบริการทางแพทย์กรณีทันตกรรม สำหรับผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ตามที่ ทางสำนักงานประกันสังคมได้ตอบรับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อเข้าร่วมโครงการการใช้สิทธิบริการทางแพทย์ กรณีทันตกรรมจากกองทุนประกันสังคม เป็นเงินจำนวน ๙๐๐ บาท ต่อปี กรณี ถอนฟัน, อุดฟัน, ผ่าฟันคุด, และขูดหินปูน นั้น

ในการนี้ ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ จึงขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในกลุ่มงานของท่าน เข้ารับบริการกรณี ถอนฟัน, อุดฟัน, ผ่าฟันคุด, และขูดหินปูน เป็นเงินจำนวน ๙๐๐ บาท ต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย โดยสามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

Download “ขอแจ้งการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม-สำหรับผู้ประกันตน.pdf” ขอแจ้งการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม-สำหรับผู้ประกันตน.pdf – Downloaded 8 times – 119 KB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ตามที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรานั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ดังรายชื่อในไฟล์ดาวน์โหลด)

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังกล่าว ไปทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม “ร่มโพธิ์ไทร” ตามกำหนดเวลา

Download “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์” รายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักเทคนิคการแพทย์-1.pdf – Downloaded 53 times – 114 KB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ๑๕ กันยนยน ๒๕๖๐ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(รายละเอียดในไฟล์ ดาวน์โหลด)

Download “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข” รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf – Downloaded 78 times – 651 KB

ขอบคุณ คุณอำภาพร โสดา เจ้าของฟาร์ม ก.ศักดา ฟาร์ม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณอำภาพร โสดา เจ้าของฟาร์ม ก.ศักดา ฟาร์ม ที่บริจาคต้นดาวเรืองให้ทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการอบรมและฟื้นฟู การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบรมและฟื้นฟู การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร  วันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2