All posts by Seksan Kaewkumphun

โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำกลาง วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคำกลาง ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรรทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทตำแหน่งลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๒,๒๔๐ บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ในวันเวลาราชการ)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบใน วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และกำหนดวันเวลาในการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและเว็บไซต์ http://www.psh.go.th/ประกาศรับสมัครงาน

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครงาน

Download “2019-11-18-รับสมัครเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf” 2019-11-18-รับสมัครเจ้าพนักงานเวชสถิติ.pdf – Downloaded 33 times – 2 MB

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ครั้งที่ 28 ปี 2562 สามพันโบกเกมส์ วันที่ 16 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ครั้งที่ 28 ปี 2562 สามพันโบกเกมส์ เมื่อวันที่ 16 พ.ย 62 ณ สนาม คปสอ.โพธิ์ไทร

ลำดับ ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน
1 ฟุตบอลผู้บริหาร สิงห์เหนือ – เสือใต้ เสือใต้ 1 : 0
2 ฟุตบอลชาย ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น 4 : 2
3 ฟุตซอลชาย ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น ตระการพืชผล 5 : 4 จุดโทษ
4 ฟุตซอลหญิง ตระการพืชผล – กุดข้าวปุ้น ตระการพืชผล 2 : 1
5 เซปักตะกร้อชาย เขมราฐ – ศรีเมืองใหม่ เขมราฐ 2 : 0
6 เซปักตะกร้อหญิง ตระการพืชผล – ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล 2 : 0
7 วอลเลย์บอลชาย ตระการพืชผล – นาตาล ตระการพืชผล 2 : 0
8 วอลเลย์บอลหญิง กุดข้าวปุ้น- ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น 2 : 0
9 บาสเก็ตบอลชาย โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล โพธิ์ไทร 40 : 33
10 บาสเก็ตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล โพธิ์ไทร 11 : 10
11 เปตองรวม โพธิ์ไทร กับ เขมราฐ 3 : 3
12 กีฬารวม ตระการพืชผล

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ปี 2562 นัดชิงชนะเลิศ 

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2562 “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน

  “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เรามุ่งเป้าให้คนไทยจะต้องไม่ละเลย ผู้ที่มีความเสี่ยง

หรือผู้ที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต

และสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือออกไปให้คนรอบข้าง

เริ่มจากจุดเล็กๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน

ขยายไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้น เช่น องค์กร ชุมชน และสังคมไทย

ฟังกัน วันละสิบ

เพราะการรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด

“การรับฟัง”เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น

รับฟังแบบไม่ตัดสิน รับฟังด้วยหัวใจ และรับฟังด้วยความเข้าใจ ตั้งใจฟัง

การเปิดใจรับฟังกัน วันละ 10 การสนทนา หรือ รับฟังคนอื่นให้ได้ วันละ 10 นาที

จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้เล่าและผู้รับฟัง

ครอบครัว เพื่อน ชุมชนและสังคม ก็จะมีคุณภาพ

มาเริ่มต้นการเป็นผู้ฟังที่ดี “ฟังกัน วันละสิบ” เครื่องมือง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้

มาช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น ห่วงใยกันมากขึ้น กล้าระบายความทุกข์ภายในใจมากขึ้น

เพื่อลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพใจที่ความเข้มแข็ง

 

#การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด

คุณต้องฟังเค้า…อย่างเข้าใจ ฟังอย่างไร?

ฟังด้วย หู… ฟังเรื่องราว เนื้อหาและสาเหตุ

ฟังด้วย ตา… ฟังสีหน้า ท่าที กิริยา

ฟังด้วย ใจ… ฟังอารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการลึกๆในใจ

 

#Let me hear you คุณสมบัติผู้ฟังที่ดี คุณก็มีได้

  1. เปิดใจพร้อมรับฟัง
  2. ฟังด้วย หู ตา ใจ
  3. จับประเด็นและสรุปใจความสำคัญได้
  4. จับความรู้สึกผู้พูดและสะท้อนความรู้สึกได้
  5. ไม่ตัดสิน รับฟังอย่างไม่มีอคติ
  6. ไม่พูดแทรก ไม่แสดงความเห็น สั่งสอน แนะนำ หรือเล่าเรื่องตัวเองแทน
  7. หลังจบการรับฟัง ต้องไม่เก็บความทุกข์ของผู้เล่าไว้กับตัวเอง สามารถผ่อนคลายได้

#หัวใจมีหู

ใช้หัวใจในการรับฟัง…ได้จริงหรอ?

คุณรู้หรือไม่ว่า คนส่วนใหญ่เวลารับฟังมักจะฟังและคิดไปพร้อมๆกัน

แต่ไม่เคยรับฟังและคิดที่จะเข้าใจ

ภาพกิจกรรม

 

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 และฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 31 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ

ภาพบรรยากาศนักกีฬา คปสอ.โพธิ์ไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาคปสอ.โซน 2 ปี 2562 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 31 ต.ค 62 ณ สนาม คปสอ.เขมราฐ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้

ลำดับ ประเภทกีฬา คู่แข่งขัน ผู้ชนะ ผลการแข่งขัน
1 ฟุตบอลชาย โพธิ์ไทร – นาตาล นาตาล 2 : 6
2 ตระกร้อชาย โพธิ์ไทร – เขมราฐ เขมราฐ 2 : 1
3 ตระกร้อหญิง โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล  ตระการพืชผล 2 : 0
4 วอลเลย์บอลชาย โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล ตระการพืชผล 2 : 0
5 บาสเก็ตบอลชาย โพธิ์ไทร – นาตาล โพธิ์ไทร
6 บาสเก็ตบอลชาย โพธิ์ไทร – ศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร
7 บาสเก็ตบอลหญิง โพธิ์ไทร – ตระการพืชผล โพธิ์ไทร

**การแข่งขันนัดถัดไปที่สนาม คปสอ.กุดข้าวปุ้น ในวันที่ 7 พฤศิกายน 2562

กิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก” ประจำปี 2562

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันการล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)” ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอกและคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วันที่ 16 ตุลาคม 2562

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรม การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก

โดยการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ถูตามขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอนง่ายๆ โดยทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง คือ
1.ใช้ฝ่ามือถูกัน
2.ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
3.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
4.ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
5.ใช้ฝ่ามือถูโดยรอบนิ้วหัวแม่มือ
6.ใช้ปลายนิ้ว มือถูขวางฝ่ามือ
7.ใช้ฝ่ามือถูกรอบข้อมือ

ทั้งนี้ ควรล้างมือดังกล่าวบ่อยๆ โดยเฉพาะ 2 ก่อน ได้แก่
1.ก่อนเตรียมปรุงอาหาร
2.ก่อนรับประทานอาหาร
5 หลัง ได้แก่
1.หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม
2.หลังหยิบจับสิ่งสกปรก เช่น ถังขยะ หรือสิ่งของที่มีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง
3.หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล
4.หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง
5.หลังกลับมาจากนอกบ้าน ได้แก่ กลับจากโรงเรียน กลับจากที่ทำงาน หรือจากการเล่นนอกบ้าน

ภาพกิจกรรม