All posts by Seksan Kaewkumphun

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบไม้เท้า 10 อัน ไม้เท้าช่วยเดินแบบ 4 ขา 5 อัน และ วอล์คเกอร์ 3 ตัว จากคุณสุธีรา วิสุทธิเสน จันทร์แจ่ม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรรับมอบไม้เท้า 10 อัน ไม้เท้าช่วยเดินแบบ 4 ขา 5 อัน และ วอล์คเกอร์ 3 ตัว จากคุณสุธีรา วิสุทธิเสน จันทร์แจ่ม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมกำกับมาตรฐานด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม

ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมกำกับมาตรฐานด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม จากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

งานเลี้ยงส่ง นพ.วุฒินันท์ คุณมี, พญ.ภัคจิรา สมบัติทวีกุล, พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี และ คุณเกียรติศักดา โคตรพงศ์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดงานเลี้ยงส่ง นพ.วุฒินันท์ คุณมี พญ.ภัคจิรา สมบัติทวีกุล พญ.ธนัชชา อภิรัตน์มนตรี และ คุณเกียรติศักดา โคตรพงศ์ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นประธานในพิธี พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับเจ้าหน้าที่

โครงการอบรมพระภิกษุเป็น อสว.ประจำวัด อำเภอโพธิ์ไทร

โครงการอบบรมพระภิกษุเป็น อสว.ประจำวัด อำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

โครงการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำขอพร วันที่ 11 เม.ย.2560 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เวลา 16.00 น.

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมรดน้ำขอพร วันที่ 11 เม.ย.2560 ณ สวน 5ส. โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เวลา 16.00 น.

โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2560

บรรยากาศ โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2560 วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยอาจารย์ ฐิชภัค กองสิน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วิทยากรให้ความรู้ การซ้อมแผนอัคคีภัยในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศ รุ่นที่1

ภาพบรรยากาศ รุ่นที่2

รับนิเทศงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามผลการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน

การรับนิเทศงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามผลการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน จากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

การเยี่ยมเสริมพลังจากทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่าย QLN จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมเสริมพลังจากทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่าย QLN จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 พร้อมผู้สังเกตการณ์ จากโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น, โรงพยาบาลบุณฑริก,โรงพยาบาล,โรงพยาบาลนาตาล,โรงพยาบาลเขมราฐ,โรงพยาบาลนาเยีย,โรงพยาบาลโขงเจียม,โรงพยาบาลเขื่องใน และ โรงพยาบาลน้ำขุ่น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะกรรมการประเมินรับรองโรงพยาบาลลดโลกร้อน Green & Clean Hospital ระดับจังหวัด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลโพธิ์รับคณะกรรมการประเมินรับรองโรงพยาบาลลดโลกร้อน Green & Clean Hospital ระดับจังหวัด