Category Archives: ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา(ปี2562)

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา(ปี 2562) (4 downloads)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กพ.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กพ.63(สขร.1) (3 downloads)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มค.63(สขร.1) (2 downloads)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-2563 (5 downloads)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62- ธ.ค. 62 (แบบ สขร1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตค62-ธค62 แบบ-สขร1 (10 downloads)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (17 downloads)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561

ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธค.61

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2562 (27 downloads)

 

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2562