Category Archives: ข่าวทั่วไป

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณคุณเกรียงไกรวุฒิ โจระสา และโรงพยาบาลตาลสุม ที่บริจาคและอนุเคราะห์มุ้งให้คนไข้นอนโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณคุณเกรียงไกรวุฒิ โจระสา และโรงพยาบาลตาลสุม ที่บริจาคและอนุเคราะห์มุ้งให้คนไข้นอนโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
1.คุณเกรียงไกรวุฒิ โจระสา บริจาคมุ้งจำนวน 6 หลัง
2.โรงพยาบาลตาลสุม อนุเคราะห์มุ้งจำนวน 30 หลัง
ในวันที่ 6 มิถนายน 2562 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอโพธิ์ไทร ถวายพระพรชัยมงคลพระบรมราชินี และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 เม.ย 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรได้ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาลอย่างมีระบบ

ที่มาและวัตถุประสงค์

อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย เป็นสถานการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บ พิการหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สิน ส่วนมากประกอบด้วยผู้บาดเจ็บที่มีภาวะวิกฤตและบาดเจ็บทั่วๆไป ที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนในคราวเดียวกันหรือติดต่อกันเป็นจำนวนมาก จนเกินอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ปกติ จะให้การรักษาพยาบาลได้เพียงพอและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะเกิดความสับสนวุ่นวายต่อผู้ประสบเหตุการณ์และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติการช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ จะต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาลอย่างมีระบบตั้งแต่การเตรียมบุคลากร สถานที่อุปกรณ์การแพทย์เวชภัณฑ์และยานพาหนะ โดยมีการปรับเปลี่ยนสภาวะการปฏิบัติงานปกติ ให้สามารถรับสถานการณ์วิกฤติได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม มีความพร้อมเสมอที่จะรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีแผนการเตรียมรับอุบัติเหตุฯขึ้นและจะต้องท าการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลาประกอบกับต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความเหมาะสม มีความคล่องตัวและรวดเร็ว

ภาพกิจกรรมและการซ้อมแผนรองรับ

ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต

ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ในวันที่ศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร