Category Archives: ข่าวทั่วไป

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย นายประทีป บุญธรรม นักวิชาการสาธารณสุข(เชี่ยวชาญ) ด้านส่งเสริมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับคณะเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบบประมาณ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานยุทธศาตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและตัวชี้วัด ประจำปีงบบประมาณ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Samphanbok Walk & Run 2020 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง อำเภอโพธิ์ไทร 9 ธันวาคม 2563

ภาพบรรยากาศงานวิ่ง Samphanbok Walk & Run 2020 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง อำเภอโพธิ์ไทร
9 ธันวาคม 2563 ณ แหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดจัดกิจกรรม “World Antimicrobial Awareness Week 2020” ในวัน 18-24 พฤศจิกายน 2563

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดจัดกิจกรรม “World Antimicrobial Awareness Week 2020” ในวัน 18-24 พฤศจิกายน 2563

โดยคำขวัญในการรณรงค์ประจำปีนี้ได้แก่ “Antimicrobials: handle with care” ซึ่งใช้ได้กับการรณรงค์ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการรณรงค์เฉพาะด้านสุขภาพของมนุษย์คือ

“United to preservation antimicrobials”

รายละเอียดเพิ่มเติม
World Antimicrobial Awareness Week 2020

สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2563 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พฤศจิกายน 2563
Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน
“การร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสุขภาพจิตของประเทศไทยให้ดีขึ้น”

ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและตรวจคัดกรอง ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร 045-496000, 045-496058 ต่อ404 ฝ่ายบริการปฐมภูมิ 202 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

สื่องานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2563
https://drive.google.com/…/1CjtenvOmBSj5tkFyZuzie…