Category Archives: ข่าวทั่วไป

อ.ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี หน.ชุดวิจัยโครงการใหญ่ฯ จากม.แม่ฟ้าหลวง อ.พิมณทิพา มาลาหอม ดร.วีระพันธ์ ซื่อสัตย์ และทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานวิจัยการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนไทย-ลาว

อ.ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี หน.ชุดวิจัยโครงการใหญ่ฯ จากม.แม่ฟ้าหลวง อ.พิมณทิพา มาลาหอม ดร.วีระพันธ์ ซื่อสัตย์ และทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานวิจัยการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนไทย-ลาว สรุปรายงานการวิจัย งวดที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานงวดที่ 2
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 ณ ด่านประเพณีปากบ้องสอนคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทีมสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคคลากรทางการแพทย์เครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตรวจเยี่ยมระบบบริการและระบบการป้องโรค COVID-19

วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคุณเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี ,นางศิวาภรณ์ เงินราง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคคลากรทางการแพทย์เครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตรวจเยี่ยมระบบบริการและระบบการป้องโรค COVID-19 ,ARI Clinic, Cohort Ward, ห้องแยกโรคและโรงอาหาร จากนั้นได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ ชุด PPE จำนวน 4 ชุด และหน้ากากอนามมัย N95.​20​ ชิ้น ที่จำเป็น ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เรื่องแนวทางการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19)

แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19

หากท่านสงสัยว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่? ทั้งที่ไม่มีอาการ มีอาการเล็กน้อย (ไข้หวัดทั่วไป) และไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือผู้เสี่ยง สามารถทำแบบประเมินตนเองตาม Link ด้านล่างนี้ครับ

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านสมใจ อุ่นจิต เจ้าเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 23 มกราคม 2563

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านสมใจ อุ่นจิต เจ้าเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ภายใต้ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนประจำปี 2563 และได้แบ่งปันวัสดุทางการแพทย์แก่โรงหมอเมืองละคอนเพ็ง

เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดน เมืองคู่ขนาน ระดับอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธืไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และ เมืองละคอนเพ็ง เมืองสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563

นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร และทีมเครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดน เมืองคู่ขนาน ระดับอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธืไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และ เมืองละคอนเพ็ง เมืองสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และ คณะห้องการสาธารณสุขเมืองละคอนเพ็ง​ แขวงสาละวันเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศการรับของขวัญ งานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ประจำปี 2563  ณ บริเวณด้านหน้าแฟลตพยาบาล ในวันที่ 7 มกราคม 2563

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรและเครือข่ายบริการสุขภาพในโซนที่ 2 ประกอบด้วยเครือข่าย ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ กุดข้าวปุ้น และนาตาล ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 จังหวัดอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาพบรรยากาศกิจกรรม

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นางศิวาภรณ์ เงินราง รก. นักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญ) ด้านวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานทีมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม