Category Archives: ข่าวทั่วไป

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก (ต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย กรณีผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง) ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทร. 045-496000, 045-496058

 

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มีจุดเริ่มต้นมาจาก พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรทุกคนที่เจ็บป่วย ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น ซึ่งเรียกกันย่อๆ ว่า “พอ.สว.” ก็เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยพระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์ พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับไว้ว่า “ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน” ทันตบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครของหน่วยแพทย์พอ.สว. ตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา

 

 

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดกิจกรรม โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เวลา ๐๙.๓๐ น. ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงพยาบาล

เวลา ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

การแต่งกาย

โทนสีดำ

ภาพกิจกรรม

แจ้งการรับบริการทางแพทย์กรณีทันตกรรม สำหรับผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ตามที่ ทางสำนักงานประกันสังคมได้ตอบรับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อเข้าร่วมโครงการการใช้สิทธิบริการทางแพทย์ กรณีทันตกรรมจากกองทุนประกันสังคม เป็นเงินจำนวน ๙๐๐ บาท ต่อปี กรณี ถอนฟัน, อุดฟัน, ผ่าฟันคุด, และขูดหินปูน นั้น

ในการนี้ ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ จึงขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในกลุ่มงานของท่าน เข้ารับบริการกรณี ถอนฟัน, อุดฟัน, ผ่าฟันคุด, และขูดหินปูน เป็นเงินจำนวน ๙๐๐ บาท ต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย โดยสามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

Download “ขอแจ้งการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม-สำหรับผู้ประกันตน.pdf” ขอแจ้งการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม-สำหรับผู้ประกันตน.pdf – Downloaded 5 times – 119 KB

ขอบคุณ คุณอำภาพร โสดา เจ้าของฟาร์ม ก.ศักดา ฟาร์ม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณอำภาพร โสดา เจ้าของฟาร์ม ก.ศักดา ฟาร์ม ที่บริจาคต้นดาวเรืองให้ทางโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร รับคณะประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร รับคณะประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จากสถาบันธัญญารักษ์ขอนแก่น  ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เครื่อข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วม พิธีสมโภชและเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เครื่อข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเข้าร่วม พิธีสมโภชและเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานประกอบพิธี

ประชุมอัตราค่าบริการของหน่วยบริการ ปี 2560

ภาพการประชุม อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 2560 เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร

ภาพบรรยากาศ รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 2560 เครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

เรียนเชิญร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอเรียนเชิญบุคคลากรโรงพยาบาลโพธิ์ไทร และประชาชนร่วมกิจกรรม
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

จัดในวันพฤหัสบดี  ที่  27  กรกฎาคม  2560 ณ  บริเวณหน้าตึก OPD เก่า

บริการฟรี  ไม่เก็บค่ารักษาพยาบาล

ลำดับ กิจกรรมและเวลา สถานที่
08.00 -10.00 น. 10.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.
1 ลงทะเบียน
2 กิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจโรคทั่วไป,ทันตรรม,บริการแพทย์แผนไทย กิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจโรคทั่วไป,ทันตรรม,บริการแพทย์แผนไทย กิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจโรคทั่วไป,ทันตรรม,บริการแพทย์แผนไทย
  • บริการตรวจโรค ตึก opd
  • บริการทันตกรรม
    หน้าอาคารกายภาพ
  • บริการแพทย์แผนไทย
    หน้าอาคารแพทย์แผนไทย
3 กิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร,อาหารแห้ง จำนวน 30 รูป)เริ่ม 09.00 น. ทางเดินหน้าห้อง X-ray จนถึง หน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ
4 กิจกรรมโรงทาน ลานหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ
5 กิจกรรม ๕ ส. สวนหย่อมหน้าโรงพยาบาล  และหน้าถนนโรงเก็บถังออกซิเจน

การแต่งกาย  เสื้อกีฬาสีขาว  กระโปรงหรือกางเกงสีดำ

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอโพธิ์ไทร ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศ งานประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๕-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี