Category Archives: ข่าวทั่วไป

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 เม.ย 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทรและเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทรได้ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาลอย่างมีระบบ

ที่มาและวัตถุประสงค์

อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย เป็นสถานการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บ พิการหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สิน ส่วนมากประกอบด้วยผู้บาดเจ็บที่มีภาวะวิกฤตและบาดเจ็บทั่วๆไป ที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนในคราวเดียวกันหรือติดต่อกันเป็นจำนวนมาก จนเกินอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ปกติ จะให้การรักษาพยาบาลได้เพียงพอและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะเกิดความสับสนวุ่นวายต่อผู้ประสบเหตุการณ์และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติการช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ จะต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาลอย่างมีระบบตั้งแต่การเตรียมบุคลากร สถานที่อุปกรณ์การแพทย์เวชภัณฑ์และยานพาหนะ โดยมีการปรับเปลี่ยนสภาวะการปฏิบัติงานปกติ ให้สามารถรับสถานการณ์วิกฤติได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม มีความพร้อมเสมอที่จะรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีแผนการเตรียมรับอุบัติเหตุฯขึ้นและจะต้องท าการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลาประกอบกับต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความเหมาะสม มีความคล่องตัวและรวดเร็ว

ภาพกิจกรรมและการซ้อมแผนรองรับ

ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต

ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ในวันที่ศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณคณะบุคลากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอ.โพธิ์ไทร บริจากถุงผ้าเพื่อมอบแก่ผู้รับบริการใส่ยากลับบ้าน

รพ.โพธิ์ไทร ขอขอบคุณคณะบุคลากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอ.โพธิ์ไทร บริจากถุงผ้าเพื่อมอบแก่ผู้รับบริการใส่ยากลับบ้าน จำนวน 19 ใบ ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์. 045-496000, 045-496058

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรร่วมพิธีประทานประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาลในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีประทานประกาศนียบัตรสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมพิธี

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  นำโดย นางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ทันตแพทย์ (เชี่ยวชาญ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ภาพกิจกรรม

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ตำบสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม โดยมี กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมประกอบด้วย

  1. การแพทย์ขั้นพื้นฐาน
  2. ทันตกรรมเคลื่อนที่
  3. บริการตรวจตา
  4. สุขภาพจิตเคลื่อนที่
  5. แนะนำและฝึกอาชีพ
  6. กิจกรรมอื่นๆ

ภาพกิจกรรม