Category Archives: ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก

สำนักนายกรัฐมนตรี ออกหนังสือด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สำนักนายกรัฐมนตรี ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๑๘๑๔ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ในแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ถวาย รวมถึงตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย และรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 1. แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ถวาย
  1. กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่ง หรือหมายกำหนดการของพระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าโปร่งสีดำ ขนาดกว้าง 7 – 10เซนติเมตร พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
  2. กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
   1. กรณีแต่งเครื่องแบบราชการ(เครื่องแบบสีกากีคอพับและเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) การแต่งกายแบบไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าโปร่งสีดำ พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
   2. กรณีการแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ
    • ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วยเสื้อเชิดสีขาวหรือสีดำ ผูกเนคไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าโปร่งสีดำพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนตามสมควร
    • ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน
   3. กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะ ให้แต่งการตามนั้น
   4. กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตามข้อ 1.1. และ 1.2
 2. ตัวอย่างการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย ดังนี้ “ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อยกระหม่อม สำนักในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า…”
 3. การจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย ในส่วนของการประดับผ้าระบาย ให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบนและสีขาวอยู่ด้านล่าง
 4. การประดับธง งดประดับธงตราสัญลักษณ์

เอกสารดาวน์โหลด

Download “แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๑๘๑๔ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙” 58041c49f36c3139116c9fa5a1428a1a.pdf – Downloaded 423 times – 584 KB

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการออกแบบชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้อำเภอโพธิ์ไทรจึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกส่วน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยแต่งกายทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความพร้อมเพรียงกัน

Download “ชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี.pdf” ชุดแต่งกายผ้าไทยพื้นเมืองเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอุบลราชธานี.pdf – Downloaded 97 times – 258 KB