News

การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเมลิออยโดสิส โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2559

# รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเมลิออยโดสิส โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2559
โดย :
หลักการ : จากรายงานการเฝ้าระวังโรคเมลิออยโดสิสจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556-2560 พบว่า มีอัตราป่วยค่อนข้างสูง อำเภอโพธิ์ไทรมีอัตราป่วยอยู่ใน 5 อันดับแรกของทุกปี เนื่องจากโรงพยาบาลโพธิ์ไทรยังไม่เคยประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเมลิออยโดสิส ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาระบบเฝ้าระวังโรคเมลิออยโดสิสของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของระบบเฝ้าระวัง ศึกษาขั้นตอนการรายงานโรคเมลิออยโดสิส และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังของโรงพยาบาล
เอกสารดาวน์โหลด :

Download “การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเมลิออยโดสิส โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2559” R2R-001A.pdf – Downloaded 130 times – 315 KB