News

นวัตกรรมฝ่ายทันตกรรม Dental Funny Box Set

# รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมฝ่ายทันตกรรม Dental Funny Box Set
โดย :

 

หลักการ : ในการให้สุขศึกษาไม่ว่าจะเป็นสุขศึกษาในเรื่องใด จำเป็นต้องใช้สื่อการสอนอย่างมากเพราะสื่อช่วยให้การสอนจากเรื่องที่ยากๆ ให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น จากเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ให้สุขศึกษาแล้วต้องใช้สื่อการสอนประกอบ  การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแต่เดิมส่วนใหญ่ใช้การบอกความรู้เป็นสื่อการสอน วิธีนี้ผู้รับข้อมูลใช้การฟัง แล้วคิดตาม คนที่มีสติปัญญาฉลาดก็จำได้ คิดตามได้ แต่ใช้ไม่ได้กับทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะวัยเด็ก  ฉะนั้นด้วยวิธีการฟังนี้ไม่สามารถทำให้ผู้รับข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายบรรลุการรับข้อมูลได้ทุกคน  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กหรือเด็กประถมยิ่งต้องการสื่อการสอนที่มากและหลากหลายประเภท เด็กโตอาจมีน้อยประเภทลงไปเพราะสามารถเข้าใจเรียนรู้ด้วยตนเองได้พอสมควร เด็กบางคนต้องการสื่อมากๆ ซ้ำๆ กัน บางคนใช้เพียงสื่อเดียวก็เกิดการเรียนรู้แล้ว การทำสื่อการให้สุขศึกษา Dental Funny Box Set นี้ ประกอบไปด้วยกล่องให้สุขศึกษา 2 ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะมีลูกเล่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกล่องที่สามารถหมุนได้คล้ายกับรูบิทให้เด็กได้ทั้งความสนุกและสาระความรู้ที่เราต้องการจะสื่อสารให้เด็กได้รับทราบ อีกทั้งยังมีกล่องลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามารถเปิดออกได้ทุกทิศทาง ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจให้เด็กเข้ามารับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่เราผลิตขึ้น เมื่อทดลองใช้พบว่า เด็ก ๆ ให้ความสนใจในการเล่นและซักถามข้อมูลเป็นอย่างมาก และการพัฒนาต่อจากนี้คือ และขยายไปยังทันตบุคลากรและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทรได้ร่วมจัดทำสื่อการให้สุขศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งอำเภอ
เอกสารดาวน์โหลด :

Download “นวัตกรรม-Dental-Funny-Box-Set.pdf” นวัตกรรม-Dental-Funny-Box-Set.pdf – Downloaded 47 times – 220 KB