ราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

PSH-medicines

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กําหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ About author – Seksan Keawkampun -

About author - Seksan Keawkampun -

แนวทางการพัฒนา ระบบ OP-PP Individual Data ปี 2556

FeaturePost-Manual

แนวทางการพัฒนา ระบบ OP-PP Individual Data ปี 2556 มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ปี 2556 ข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม (เวอร์ชั่น 5.0 1 ก.ค. 2555) รูปแบบและเงื่อนไขการรับสงข้อมูลในภาพรวม รูปแบบและเงื่อนไขการรับสงข้อมูลทางเทคนิค About author – Phosai Hospital

About author - Phosai Hospital