Tag Archives: โครงการ

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมจัดกิจกรรม “โครงการร่วมวิ่ง 199 กิโลเมตร (Run 199 Kilometer)” จนถึงสิ้นปี 2561

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรร่วมจัดกิจกรรม “โครงการร่วมวิ่ง 199 กิโลเมตร (Run 199 Kilometer)” จนถึงสิ้นปี 2561 ดำเนินงานโดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ องค์ความรู้ ค่านิยม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนในชุมชนอย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยได้รับความสนใจและร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชน

สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยร่วมเดิน วิ่งและบันทึกสถิติการวิ่งสะสมให้ครบ 199 กิโลเมตร จนถึงสิ้นปี 2561 หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ

  • คุณชนะจิต ศรีภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร 045-496017
  • คุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์ 045-496000 ต่อ 401
  • คุณวิริยา ศรีภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์ 045-496000 ต่อ 401

โครงการแก้ปัญหาโรคจิตเรื้อรังในชุมชน

Please try entering https://graph.facebook.com/1228594527185283/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดโครงการแก้ปัญหาโรคจิตเรื้อรังในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ปัญหาโรคจิตเรื้อรังในพื้นที่ตำบลสองคอน

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดโครงการ “ชาวโพธิ์ไทร ร่วมใจก่อการดี ช่วยชีวี เด็กจมน้ำ” ประจำปี 2559

Please try entering https://graph.facebook.com/1212161232161946/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดโครงการ “ชาวโพธิ์ไทร ร่วมใจก่อการดี ช่วยชีวี เด็กจมน้ำ” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.