Tag Archives: IC

[ภาพกิจกรรม] การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2562

รุ่นที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2562

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

Please try entering https://graph.facebook.com/1633840683327330/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นตามกำหนดการดังนี้

 วัน/เวลา  กำหนดการ  หมายเหตุ/วิทยากร
 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน Pre-Test
 08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิด นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
นายแพทยชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 09.00 – 09.30 น.  Hand Hygine
 09.30 – 10.20 น.  Sepsis
 10.20- 10.30 น.  พักรับประธานอาหารว่าง
 10.30 – 11.00 น.  Antibiotic Smart Use
 11.00 – 12.00  PPE / อุบัติเหตุจากเข็มทิ่มตำหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง เลือด
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาการกลางวัน
 13.00 – 16.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งเป็น 4 ฐาน

  • ฐานที่ 1 การล้างมือ
  • ฐานที่ 2 การคัดแยกมูลฝอย
  • ฐานที่ 3 การแพร่กระจายเชื้อ/อุปกรณ์ Sterile
  • ฐานที่ 4 Shape Injury PPE
16.00 น.  พิธีปิด  เฉพาะวันที่ 7 กันยายน 2560

**การแต่งกาย : เสื้อกีฬาสีขาว

ภาพการอบรมรุ่นที่ 1 (6 กันยายน 2560)

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

โพสต์โดย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร เมื่อ วันพุธที่ 6 กันยายน 2017

[ภาพกิจกรรม] การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2559

Please try entering https://graph.facebook.com/1201369996574403/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/1201799859864750/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2559

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

 

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการอบรมการพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อ ในหน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

Please try entering https://graph.facebook.com/979536305424441/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

Please try entering https://graph.facebook.com/980982915279780/photos?fields=source,link,name,images,album&limit=1000 into your URL bar and seeing if the page loads.

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดการอบรม “การพัฒนาคุณภาพงานป้องกันการติดเชื้อ ในหน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2558” ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

รุ่นที่ 1 (10 สิงหาคม 2558) และ กล้อง 2 (ขอบคุณภาพถ่ายจากคุณจันทร์เพ็ญ ศุภโกศล)

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.

ภาพรุ่นที่ 2 (11 สิงหาคม 2558)

Facebook API came back with a faulty result. You may be accessing an album you do not have permissions to access.