Tag Archives: manual

[แนะนำ/คู่มือ/Feature] ระบบงานปฏิทินกิจกรรม

แนะนำ คู่มือFeature : ระบบงานปฏิทินกิจกรรม

ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ไทรได้จัดทำเว็บไซต์ (http://www.psh.go.th) เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ แลกเปลี่ยนข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร รวมทั้งจัดทำ/ติดตั้ง/ดูแล ระบบงานออนไลน์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เยี่ยมชม/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสังกัดโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
Continue reading