หมายเหตุ!
สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบงานปฏิทินกิจกรรมได้ที่ คู่มือการใช้งาน