เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร โดยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมรับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประเด็น Digital Health รอบที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๗ เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร โดยโรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมรับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประเด็น Digital Health รอบที่ 2/2567