โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดให้บริการ “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)” แก่บุคลากรสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรเปิดให้บริการ “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ” ในโครงการ MailGoThai ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (www.ega.or.th) ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเนื่อง มีการจัดการเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ และช่วยประหยัดงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความสะดวกและใช้งานได้ง่าย แก่บุคลากรสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลในประเทศและดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ
  2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ และทำให้ระบบปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภัยพิบัติ
  3. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลจัดทำ Government ID สำหรับการให้บริการต่างๆ แก่ภาครัฐ

คุณสมบัติและการบริการ

  1. ให้ขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล 10GB พร้อมแนบไฟล์ได้สูงสุด 25 MB
  2. ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันผ่านฟังก์ชันต่างๆ เช่น Calendar, Address book, Tasks และ Personal File Store
  3. รองรับการใช้งานผ่าน E-mail Clients เช่น MS Outlook หรือ Thunderbird
  4. รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่มีระบบปฎิบัติการ iOS, Android และ Windows
  5. สามารถปรับแต่งหน้าจอการใช้งาน

สำหรับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ที่มีความประสงค์ขอใช้งาน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ สามารถยื่น

  • แบบฟอร์มขอใช้บริการ MailGoThai ([email protected])
  • สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน

ยื่นได้ที่ งานเทคโนโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ในวันเวลา ราชการ
**เจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้อีเมล์ภาครัฐแล้ว (ฟอร์มคุณยมลภัทร) สามารถเข้าใช้บริการระบบได้ที่
เว็บไซต์โรงพยาบาลโพธิ์ไทร > ระบบงาน > ระบบจัดหมายอิเล็กทรอนิกส์

พบปัญหา สอบถามข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โทรศัพท์ 045-496000 ต่อ 176

คู่มือการใช้งาน