Category Archives: นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สร้างวัฒนธรรมสุจริต ปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ แก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข นำสู่วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

ที่มา :

 

คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและมีอัตราค่าบริการเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 218 ง วันที่ 30 สิงหาคม 2562) และให้ยกเลิกอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 นั้น

บัดนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำและจัดส่งหนังสือ คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับประชาชนคนไทย (เล่มสีเขียว) และสำหรับชาวต่างชาติ (เล่มสีขาว) เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.11/564 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

Download “คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562”

%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99_62.pdf – Downloaded 13415 times – 30.33 MB

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา)

หนังสือ สธ.0212/2161 เรื่อง”ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูล ด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

Download “หนังสือ สธ.0212/2161 เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูล ด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561”

bfc4b84f1788b3e46a6caaa55b0c5528.pdf – Downloaded 1537 times –

Download “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561”

92f46579276d3f3393808e3a4bc8e8eb.PDF – Downloaded 1518 times –

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ลงนามโดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

Download “แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561”

b8ae66dba7b3569df13accc465f8d4fb.PDF – Downloaded 1236 times –

 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การเผยแพร่ข้อมูลทางราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมการบริการของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร

แบบฟอร์ม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (722 downloads ) เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
    เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
    ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (824 downloads ) เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
    เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8)
    แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 ที่มา/ข้อมูลเพิ่มเติม

 

พิธีเปิดโครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1794219913956072.1073742023.311434945567917]

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (CPG) จาก สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษาต่อเนื่อง การรักษามีจุดประสงค์และเป้าหมายชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าวต้องการทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันให้การดูแลรักษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรค วิธีการรักษา สร้างทักษะการกินการอยู่ที่ถูกต้อง โน้มน้าวสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยปฏิบัติได้จริง กิจกรรมเหล่านี้นอกจากได้ประโยชน์ในการรักษาแล้ว ยังเกิดประโยชน์ในการป้องกันโรคเบาหวานและส่งเสริมสุขภาพด้วย

การคัดกรองหาผู้เป็นเบาหวานมีความจำเป็นสำหรับค้นหาผู้ที่เป็นโรคในระยะเริ่มแรก เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษา เพราะโรคในระยะที่เริ่มเป็นสามารถควบคุมให้ได้ตามเป้าหมายง่ายกว่าและป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า อีกทั้ง หากพบผู้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานสามารถให้การป้องกันหรือชะลอไม่ให้เกิดโรคเบาหวานได้ นอกจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว ยังต้องควบคุมปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน โรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนมีการดำเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่มีอาการ การดูแลรักษาโรคเบาหวานในระยะยาวจึงถือว่ามีความซับซ้อนในระดับหนึ่ง

แนวทางเวชปฏิบัตินี้ครอบคลุมการจัดการโรคเบาหวาน ทั้งการให้บริการ การป้องกัน และการดูแลรักษาประกอบกับมีข้อมูลใหม่จากการศึกษาวิจัยปรากฏขึ้นเป็นระยะ คณะผู้จัดทำฯ ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเพิ่มรายละเอียดการรักษากรณี ถือศีลอด ผู้ที่มีโรคไตเรื้อรังและภาวะไตวาย หวังว่าแนวทางเวชปฏิบัตินี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการโรคเบาหวานสำหรับทีมดูแลรักษาโรคเบาหวานทุกระดับ

ที่มา : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Download “หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (CPG) จาก สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

cpg2017ebaahwaan_9-1-2561_laasud_0.pdf – Downloaded 12842 times – 3.02 MB

คู่มือการปฏิบัติงานนิติเวช (สําหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์) กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงานนิติเวช (สําหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์) กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดยสำนักงานบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข