Tag Archives: คู่มือ

คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและมีอัตราค่าบริการเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 218 ง วันที่ 30 สิงหาคม 2562) และให้ยกเลิกอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 นั้น

บัดนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำและจัดส่งหนังสือ คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับประชาชนคนไทย (เล่มสีเขียว) และสำหรับชาวต่างชาติ (เล่มสีขาว) เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.11/564 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

Download “คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562”

%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99_62.pdf – Downloaded 13415 times – 30.33 MB

คู่มือการปฏิบัติงานนิติเวช (สําหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์) กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงานนิติเวช (สําหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์) กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดยสำนักงานบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

[ดาวน์โหลด] คู่มือการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559

เอกสารคู่มือการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559

  • คู่มือกองทุนเล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559
  • คู่มือกองทุนเล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2559
  • คู่มือกองทุนเล่มที่ 4 งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันสูงปีงบประมาณ 2559

เอกสารดาวน์โหลด

Download “คู่มือบริหารงบกองทุนปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 1”

FUND59_01.rar – Downloaded 3468 times – 30.08 MB

Download “คู่มือบริหารงบกองทุนปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 3”

FUND59_03.rar – Downloaded 1522 times – 5.28 MB

Download “คู่มือบริหารงบกองทุนปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 4”

FUND59_04.rar – Downloaded 1447 times – 1.78 MB

ข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กําหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

Continue reading

แนวทางการพัฒนา ระบบ OP-PP Individual Data ปี 2556

แนวทางการพัฒนา ระบบ OP-PP Individual Data ปี 2556

  • มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ปี 2556 ข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม (เวอร์ชั่น 5.0 1 ก.ค. 2555)
  • รูปแบบและเงื่อนไขการรับสงข้อมูลในภาพรวม
  • รูปแบบและเงื่อนไขการรับสงข้อมูลทางเทคนิค
[Download not found]