Tag Archives: อบรม

ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง อาการวิทยา (Symptom in General Medicine) ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง อาการวิทยา (Symptom in General Medicine) ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วิทยากร นายแพทย์ปฐมพร ทองนุ่ม นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรได้จัดการอบรมฟื้นฟูวิชาการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของอำเภอโพธิ์ไทร โดยวิทยากรนายแพทย์พิชญ์ สิมเสมอ นายแพทย์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1751782121533185.1073742015.311434945567917]

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอโพธิ์ไทร วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดการอบรมฟื้นฟูทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอโพธิ์ไทร โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เป็นประธานเปิดการอบรมและวิทยากร ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1560452953999437.1073741978.311434945567917]