Tag Archives: เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เพื่อต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และอำลาเจ้าหน้าที่ ที่ย้ายไปปฏิบัติราชการแห่งใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบต้นไม้มงคลให้กับเจ้าหน้าที่

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1601849286526470.1073741984.311434945567917]

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรจัดงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง เพื่อต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่และอำลาเจ้าหน้าที่ ที่ย้ายไปปฏิบัติราชการแห่งใหม่ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยนายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบต้นไม้มงคลให้กับเจ้าหน้าที่

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.980990368612368.1073741836.311434945567917]

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจัดโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2557 ในวันที่ 23-24 เมษายน 2557

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้จัดให้มีการซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมพร้อม เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2557  โดยมีวัตุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย
  2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อม
  3. เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน HA

โดยการซ้อมแผนจัดให้มีการฝึกอบรมและซ้อมแผน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทรจำนวน 134 คนแบ่งเป็น  2 รุ่น ในวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอนุชา ทรงโสภา วิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลนครอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการ : โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาล