Vision

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและพึงพอใจของผู้รับบริการ
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีความสุขในการทำงาน
  • ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
  • สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวทั่วไป

879 views

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก ในวันที่ 21ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ข่าวการรับบริจาค

140 views

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ ร.อ.ทศสีห์ โควสุรัตน์ มอบแอลกอฮอล์เจล 2 แกนลอน ให้กับโรงพยาบาลโพธิ์ไทร เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019

403 views

โรงพยาบาลโพธิ์ไทรขอขอบคุณ คุณสุชาติ สายด้วงและคุณสุกาญจนา นาคสัมพันธ์ บริจาคเงินจำนวน 136,000 เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว 6 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตและสร้างห้องน้ำผู้ป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขาม

ประกาศภายในหน่วยงาน

ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ

1,621 views

เครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมปฏิบัติการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดน เมืองคู่ขนาน ระดับอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอโพธืไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และ เมืองละคอนเพ็ง เมืองสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

329 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) และพนักงานบริการ

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ

เรื่องเด่นสุขภาพ

บทความพิเศษ

ประชาสัมพันธ์/หน่วยงานภายนอก

แนวทางปฎิบัติมาตรการป้องกัน Ransomware

โครงการ/ผลการดำเนินงาน

โครงการและผลการดำเนินการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2558.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการ

  • eGFR using CKD-EPI eGFR using CKD-EPI eGFR using CKD-EPI eGFR using CKD-EPI
  • GIN Conference ระบบประชุมทางไกลเครือข่ายภาครัฐ GIN Conference ระบบประชุมทางไกลเครือข่ายภาครัฐ
  • Health Checkup ตรวจสุขภาพสำคัญกับทุกวัย ค้นหาการตรวจสุขภาพที่เหมาะกับคุณ Health Checkup ตรวจสุขภาพสำคัญกับทุกวัย ค้นหาการตรวจสุขภาพที่เหมาะกับคุณ
  • เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเดือนและค่าตอบแทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เงินเดือนและค่าตอบแทน เงินเดือนและค่าตอบแทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ